W dniu 14 lutego 2020 r. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2020 rok. Za ustawą budżetową głosowało 231 posłów, 217 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwalenie budżetu zbliża strażaków do momentu, w którym otrzymają podwyżki przewidziane w 2020 r. (ze skutkiem od 01.01.2020 r.) na postawie Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. zawartego przez związki zawodowe (w tym ZZS „Florian”) z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w wysokości uzgodnionej w dniu 23 grudnia 2019 r. z Komendantem Głównym PSP. Następnym krokiem jest opublikowanie rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Jak wynika z informacji Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenie to powinno zostać opublikowane w najbliższym tygodniu tj. do 21.02.2020 r.

1

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2020 roku zgodnie z procedurą, Senat ma teraz maksymalnie 20 dni (od dnia otrzymania ustawy z Sejmu) na podjęcie uchwały, w której mogą znaleźć się poprawki. Jeśli tak się stanie, ustawa ponownie trafi do Sejmu, a senackie poprawki będą przedmiotem głosowania. Po tym etapie, by budżet zaczął obowiązywać, potrzebny będzie już tylko podpis prezydenta. Dla przypomnienia warto wskazać, że podczas spotkania z KG PSP w dniu 23.12.2019 r. ustalono, że od 1 stycznia 2020 r. podwyżka wyniesie 380 zł w grupach uposażenia zasadniczego, w równej kwocie dla wszystkich strażaków. Ponadto uwzględniona zostanie wysługa lat. Strony przewidziały również wolne środki na ewentualne awanse w stopniach i przeszeregowania poprzez pozostawienie łącznie kwoty 15,78 zł na etat.
Powyższe ustalenia powodują, że w Państwowej Straży Pożarnej na ten cel rozdysponowana jest kwota wynikająca na 2020 r. z Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. tj. 500 zł. Na tę kwotę składa się:
- podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat);
- wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat;
- 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat;
- awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat;
- przeszeregowania związane z projektowanym rozporządzeniem Ministra SWiA
w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – średnio 4,18 zł na etat, pozostawione w budżetach komend wojewódzkich PSP na potrzeby całego województwa oraz w budżetach jednostek centralnych.

Aby taki podział podwyżek był zachowany niezbędne jest wejście w życie ustawy budżetowej, bowiem ustalone w rozporządzeniu MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej mnożniki kwoty bazowej opierały się o zwiększoną kwotę - z 1523,29 zł do 1614,69 zł.

Powodem konieczności wejścia w życie ustawy budżetowej do wdrożenia podwyżek w uzgodnionej wysokości jest sama struktura dodatkowych środków jakie mają zostać wypłacone funkcjonariuszom. Rząd zdecydował się bowiem (po raz pierwszy od 11 lat), na odmrożenie kwoty bazowej, na podstawie której wylicza się m.in. przeciętną wysokość mundurowego uposażenia. Jednocześnie zwiększona kwota bazowa, która zapisana jest właśnie w ustawie budżetowej została uwzględniona właśnie w ramach tych środków przewidziany na podwyżki strażaków w ogólnej wysokości 500 zł (a nie ponad to).
Środowisko mundurowe liczy na jak najszybsze wypłaty podwyżek zaplanowanych na  2020 r. mając również na uwadze deklarację złożoną przez wiceszefa MSWiA ministra Macieja Wąsika podczas posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. Z uwagi na wskazaną wyżej strukturę tegorocznej podwyżki wejście w życie tego rozporządzenia uzależnione jest od wejścia w życie tegorocznej ustawy budżetowej.

W jedności siła!!!
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS "Florian”