W dniu 5 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (poz. 16 z 2022 r.) zostało opublikowane zarządzenie Nr 10 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych, w tym dotyczących systemu uposażeń.

Powołanie ww. zespołu nastąpiło w ramach realizacji kolejnego punktu porozumienia zawartego przez związki zawodowe, w tym Związek Zawodowy Strażaków „Florian” z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 24 września 2021 r.

Zespół jest organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do zadań Zespołu należy m.in. analiza oraz wypracowanie propozycji modyfikacji rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych służb mundurowych m.in. w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, dotyczących w szczególności:
- systemu uposażeń pod kątem modyfikacji zasad przyznawania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz dodatku za wysługę lat i wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat w wysokości uzależnionej od okresów służby, w szczególności wypracowanie rozwiązań zachęcających funkcjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie;
- świadczeń socjalnych przysługujących m.in. funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej;
- zasad przyznawania i wysokości:
a) pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego,
b) równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,
c) równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, przysługującego funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Współprzewodniczącymi ww. Zespołu MSWiA są p. Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu MSWiA oraz Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”, a jednocześnie w obecnej kadencji Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Poniżej treść Zarządzenia MSWiA:

pdf Zarządzenie MSWiA Zespół.pdf