W dniu 19 grudnia 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian.

W czasie posiedzenia omówiono wdrażanie Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

image001

Zawarte porozumienie dotyczy postulatów złożonych w dniu 12 marca 2018 r. Panu Ministrowi przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Obecnie ma miejsce wdrażanie zapisów § 2 ww. porozumienia – to jest podwyżki uposażeń w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto na etat funkcjonariusza (wraz z nagrodą roczną), która obejmie strażaków od 1 stycznia 2019 r. W celu wprowadzenia w życie podwyżki uposażeń funkcjonariuszy procedowany jest obecnie projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Projekt ten przewiduje ustalenie wielokrotności kwoty bazowej na 3,65. W programie modernizacji służb mundurowych przewidziany był od 1 stycznia 2019 r. wzrost wielokrotności kwoty bazowej o 0,22. Wynegocjowana przez związki zawodowe z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji kwota 655 zł podwyżki odpowiada wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,43, co spowoduje jej wzrost w przypadku strażaków PSP z 3,22 do 3,65.

pdfW załączeniu projekt rozporządzenia Rady Ministrów

Krzysztof Oleksak - Przewodniczący Zarządu Krajowego omawiając sposób rozdysponowania przyszłorocznej podwyżki wśród funkcjonariuszy wskazał, że centrale działających w PSP związków zawodowych przyjęły wspólne stanowisko określające, iż wzrost uposażeń strażaków powinien wynosić 0,34 mnożnika kwoty bazowej we wszystkich 20 grupach zaszeregowania co przekłada się na kwotę 520 zł brutto. Pozostałe środki posłużą na zabezpieczenie wzrostu nagrody rocznej oraz skutki wprowadzenia podwyżki w grupie zaszeregowania – wzrost dodatków stażowych (wysługi). Taki rozdział podwyżki przypadającej od 01 stycznia 2019 r. będzie analogiczny jak rozwiązania przyjęte w Policji i Straży Granicznej. Indywidualne wysokości uposażeń strażaków ustalane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków PSP (Dz. U. z 2018 r. poz. 313, z późn. zm) - stąd konieczne będzie wprowadzenie w tym akcie prawnym zmian ustalających nowe mnożniki kwoty bazowej dla wszystkich grup zaszeregowania.
Wspólne stanowisko central związków zawodowych działających w PSP poprzedzone było dwoma spotkaniami z Komendantem Głównym PSP. W spotkaniach tych brali udział przedstawiciele Związku: Krzysztof Oleksak i Krzysztof Jędrachowicz. W czasie spotkań Komendant Główny PSP przedstawił najpierw 5 wariantów rozdziału podwyżki w poszczególnych grupach zaszeregowania, a następnie dwa kolejne. Ostatecznie żaden z wariantów przedstawionych przez Komendanta Głównego PSP nie uzyskał akceptacji związków zawodowych.

Wypłacenie podwyżek powinno zostać zrealizowane do 1 marca 2019 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

image002

Dalsza część posiedzenia Zarządu Krajowego poświęcona była wewnętrznym sprawom Związku, a mianowicie:
- dokonano omówienia i analizy przepływu składek członkowskich za IV kw. 2018 r. Omówienia dokonał Mirosław Trojan – Wiceprzewodniczący – Skarbnik ZK.
- zgodnie z kompetencjami statutowymi Zarząd Krajowy jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie określenia redystrybucji składek w wysokości 80% w dyspozycji Zarządów Wojewódzkich, 20% w dyspozycji Zarządu Krajowego określając termin wdrożenia nowych zasad redystrybucji składek od 1 stycznia 2019 r. Wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie.
- przyznano pomoce finansowe dla członków związku z terenu województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego.
- postanowiono wesprzeć finansowo wszystkie zarządy wojewódzkie, których członkowie wzięli udział w manifestacji w dniu 2 października 2018 r.
- na wniosek kol. Józefa Kulińskiego Przewodniczącego Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego podjęto dyskusję w sprawie strażaków biorących udział w działaniach w Szwecji. Przedstawiciele Wielkopolskiego ZW wskazali, że strażakom za działania w Szwecji nie przewiduje się wypłacenia rekompensaty z tytułu wypracowanych nadgodzin w pełnej wysokości. W celu redukcji nadgodzin za działania w Szwecji strażacy na polecenie przełożonych odbierają godziny służby, a w zamian za nich kolejni strażacy pełnią służbę w ponadnormatywnym czasie służby. Kolejnym problemem jest to, że działania ratowniczo – gaśnicze, w których strażacy brali udział w Szwecji nie zostały do tej pory odnotowane w prowadzonych indywidualnie dla strażaków ewidencjach (rocznych kartach udziału strażakach w działaniach ratowniczo – gaśniczych). Nie określono również stopnia szkodliwości dla prowadzonych w Szwecji działań – co spowoduje, że nie zostanie naliczony i wypłacony należny dodatek do uposażenia. Zarząd Krajowy podejmie działania w wymienionym wyżej zakresie w celu rozwiązania przez właściwych przełożonych służbowych zasygnalizowanych problemów.

image003

Spotkanie z Komendantem Głównym PSP.

W planie posiedzenia Zarządu Krajowego ZZS „Florian” zaplanowano udział Komendanta Głównego PSP. Stosowne zaproszenie z zaplanowanymi do poruszenia kwestiami przesłano Panu Komendantowi Głównemu w dniu 29 listopada 2019 r.

pdfW załączeniu zaproszenie - pismo ZKP-1603/4-4/18 z dnia 29.11.2018 r.

Niestety w posiedzeniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” po raz kolejny nie wziął udziału Pan gen. nadbrygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP. W posiedzeniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” nie wziął również udziału żaden przedstawiciel KG PSP, choć zaplanowano do omówienia ważne tematy tj.:
- propozycje zmian w ustawie o PSP oraz rozporządzeniu MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP,
- podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w 2019 r.
- stan realizacji i wykonania w 2018 r. w naszej formacji zapisów ustawy modernizacyjnej,
- plany KG PSP w zakresie poprawy warunków socjalno – bytowych oraz wyposażenia osobistego strażaków PSP na rok 2019.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Krajowy ZZS ,,Florian” przyjął swoje stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej.
Stanowisko Zarządu Krajowego wyraża powszechne przekonanie członków Związku wypowiadane podczas XI Krajowego Zjazdu Delegatów i dotyczy bardzo niepokojącej sytuacji w naszej formacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Krajowy jednogłośnie bez głosów wstrzymujących i przeciwnych.

pdfW załączeniu stanowisko

W jedności siła!!!
Krzysztof Jędrachowicz
Wiceprzewodniczący - Sekretarz ZK ZZS ,,Florian”