Aktualności

01 kwiecień 2022

W dniu 30 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Komendy Głównej PSP Warszawie przy ul. Podchorążych 38 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.
W posiedzeniu wziął udział nadbryg. Krzysztof Hejduk – Zastępca Komendanta Głównego PSP oraz st. bryg. Rafał Adamiec – doradca Komendanta Głównego PSP.
W czasie posiedzenia Zarząd Krajowy zgodnie z obowiązującym statutem i terminami w nim zawartymi m.in.:
- przyjął sprawozdanie z wykonania planu budżetu za rok 2021,
- uchwalił plan budżetu na rok 2022,
- zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR) oraz wynikami kontroli przeprowadzonej za rok 2021. Kontrola KKR dotyczyła dysponowania i zarządzania majątkiem oraz funduszami Związku, prowadzenia gospodarki finansowej, realizacji podjętych uchwał oraz prowadzenia bieżącej działalności, w tym prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej Związku za rok 2021. W czasie kontroli KKR nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu Krajowego oraz Prezydium ZK ZZS „Florian”,
- zapoznał się z działalnością podejmowaną przez Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego – tj. za pierwszy kwartał 2022 r.
W czasie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian kol. Krzysztof Oleksak omówił bieżące działania podejmowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w tym zrelacjonował spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które miało miejsce w dniu 29 marca 2022 r.
Na podkreślenie zasługuje fakt rozpoczęcia prac parlamentarnych nad tzw. art. 15a w ramach ustawy emerytalnej funkcjonariuszy, w tym strażaków PSP – druk Sejmu RP nr 2108.

 2

 Podczas spotkania z Kierownictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej poruszone zostały m.in. nw. tematy:

- realizacja porozumienia z 24.09.2021 r. w części dotyczącej podwyżek, w tym uzgodnienia na poszczególnych szczeblach organizacyjnych nierozdysponowanej w ramach podwyżki w stopniu służbowym kwoty 74,94 zł, a także wdrożenia w dniu 15 marca 2022 r. (z dniem obowiązywania od 01.01.2022 r.) przeszeregowań w grupach 2 – 6. W tym zakresie nadbryg. Krzysztof Hejduk przedstawił także obszerną i szczegółową prezentację dot. analizy sytuacji budżetowej w części uposażeń funkcjonariuszy w poszczególnych województwach. Zaprezentowano informacje analityczne na koniec 2021 r. oraz po wdrożeniu podwyżki z roku bieżącego. W najbliższym czasie poszczególne KW przygotują analogiczne informacje uwzględniające dane z poszczególnych KM/KP PSP. W chwili obecnej prowadzone są na szczeblu MSWiA oraz KG PSP intensywne prace polegające na rozdysponowaniu dla około 400 płatników (tj. wszystkie jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej) kwoty 10 mln, która zapewni finansowanie wdrożonych już przeszeregowań w grupach 2 – 6 na cały bieżący rok. Ze względu na znaczne różnice średniego uposażenia strażaków w poszczególnych województwach wynikające z różnego poziomu zasilenia budżetów KW PSP przez wojewodów ostateczne rozdysponowanie kwoty 10 mln może się odbyć z uwzględnieniem odpowiednich korekt co do wysokości środków na poszczególne województwa. Ostateczna decyzja zapadnie w najbliższym czasie i będzie poprzedzona ustaleniami pomiędzy KG PSP a związkami zawodowymi.

3

 - aktualna sytuacja strażaków PSP oraz wyzwania w naszej formacji, w tym w szczególności związane z działaniami w ramach masowej migracji mieszkańców Ukrainy – w tym zakresie poruszono przede wszystkim:

 • problem znacznego wzrostu generowanych nadgodzin związanych bezpośrednio z działaniami na granicy polsko – ukraińskiej oraz transportu uchodźców z Ukrainy, a także w ramach zastępstwa strażaków delegowanych poza stałe miejsce służby w celu zapewnienia odpowiedniego stanu osobowego w jednostce macierzystej. W tym zakresie wskazano na potrzebę jednolitego uwzględniania czasu służby strażaków i odpowiedniego jej ewidencjonowania, a także zapewnienia dodatkowych środków finansowych na ten cel. Ze względu na poziom zaangażowania PSP obecne budżety w tej części są niewystarczające. Zwrócono również uwagę na brak jednolitych kryteriów dotyczących funkcjonującego obecnie rozdziału środków na ponadnormatywny czas służby, co widoczne jest bezpośrednio po różnym wykorzystaniu środków budżetowych w tej części w poszczególnych województwach. Zarząd Krajowy ZZS „Florian” będzie podejmował dalsze inicjatywy aby tę kwestię odpowiednio uregulować;
 • potrzebę uwzględnienia w „specustawie” możliwości sfinansowania znacznych, ponadnormatywnych kosztów ponoszonych obecnie przez jednostki organizacyjne PSP z uwzględnieniem zarówno kosztów osobowych jak i rzeczowych;

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego omówił postępy odbywającej się kampanii sprawozdawczo – wyborczej Związku oraz zwrócił się z apelem do struktur wojewódzkich związku o angażowanie się w pomoc dla Ukrainy. Zarząd Krajowy ZZS „Florian” podjął również 5 uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członków Związku. Na wnioski skierowane za pośrednictwem Podkarpackiego ZW, Lubuskiego ZW i Łódzkiego ZW zostały przyznane dla członków Związku środki w wysokości łącznie 16 tys. zł. Zarząd Krajowy ZZS „Florian” na mocy uchwały upoważnił także Prezydium ZK do udzielenia pomocy finansowej dla dwóch kolejnych członków Związku na wnioski Kujawsko – Pomorskiego ZW oraz Małopolskiego ZW.

 

Ze związkowym pozdrowieniem
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS „Florian”

 

03 marzec 2022

W dniu 1 marca 2022 r. w formie zdalnej z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”. W czasie posiedzenia omówiono tematykę związaną bieżącymi pracami i zadaniami do realizacji przez kierownictwo związku w najbliższym czasie. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji związanej z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym kontekście sytuacji ukraińskich strażaków i ich rodzin oraz możliwości i zakresu realnego wsparcia przez struktur y Związku Zawodowego Strażaków „Florian dla mieszkańców Ukrainy dotkniętych skutkami działań wojennych.
Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian” podejmuje aktywne działania na rzecz pomocy, w tym w szczególności bezpośredniej pomocy rodzinom strażaków, którzy pozostali na posterunku prowadząc w czasie wojny działania ratowniczo – gaśnicze. Prezydium podjęło decyzję o udzieleniu realnej pomocy finansowej w kwocie 20 tyś zł dla osób poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Wyżej wymieniona pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Fundacji przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie w formie środków medycznych.
Apelujemy po raz kolejny do wszystkich struktur Związku o aktywne włączenie się w pomoc dla Ukrainy.

W jedności siła!
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

28 luty 2022

Ukraińscy strażacy trwają na posterunku prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze w czasie, kiedy ukraińscy żołnierze odpierają rosyjską inwazję. Strażacy prowadzą te działania praktycznie na linii frontu, w bardzo trudnych warunkach pomagając nieraz pod ostrzałem, tym samym narażając bezpośrednio swoje zdrowie i życie jak nigdy dotąd.

W Polsce na terenie całego kraju zostały uruchomione liczne zbiórki sprzętu i pomocy dla ukraińskich strażaków przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, a także wiele kanałów pomocy dla ludności cywilnej, w tym ewakuującej się z terenów objętych działaniami wojennymi.

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku, jego członków oraz sympatyków o czynne zaangażowanie się w udzielanie w każdej możliwej formie wsparcia. Przy tak dużej liczbie inicjatyw tylko od naszej chęci zależy czy i w jakiej formie udzielimy potrzebnej pomocy. Nie bądźmy obojętni wobec ogromu tragedii narodu ukraińskiego, solidarność w tych dramatycznych chwilach jest naszym wspólnym obowiązkiem i nakazem moralnym. Prosimy jednocześnie szczególnie w przypadku czynnego udziału w zbiórkach pieniężnych, aby dokonać niezbędnej weryfikacji.

Jednocześnie Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” zainicjował aktywne działania, aby udzielić wsparcia ewakuującym się z Ukrainy rodzinom strażaków, którzy pozostali w kraju i realizują zadania służbowe.

Jesteśmy przekonani, że pewność, że rodzina strażaka jest bezpieczna oraz objęta najlepszą możliwą opieką przyczyni się do skupienia się tyko na działaniach ratowniczych oraz własnym bezpieczeństwie. W ramach udzielanej pomocy prowadzone są działania pełnego zabezpieczenia pilnych potrzeb bytowych i zapewnienia środków do egzystencji dla zidentyfikowanych rodzin ukraińskich strażaków.

W jedności siła!

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący Zarządu Krajowego
ZZS „Florian”

22 luty 2022

W dniu 21 lutego 2022 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem spotkania było omówienie rozdziału środków finansowych na podwyżki uposażeń pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, oraz podpisanie zasad rozdziału środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju w 2022 roku.

Komendant Główny PSP poinformował, iż każda jednostka organizacyjna otrzymała w równej wysokości zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników cywilnych na 2022 r. w wysokości 4,4% posiadanego funduszu na wynagrodzenia (ok.150zł) zarówno w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej jak i w odniesieniu do pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz kwotę 328 zł (bez nagrody rocznej) miesięcznie na każdy etat kalkulacyjny w ramach Programu Modernizacji. Łączna kwota podwyżki dla pracowników cywilnych wraz z nagrodą roczną wyniesie w 2022 roku ok. 521 zł. Środki wynikające z konieczności podwyższenia płacy minimalnej zabezpieczone zostały z funduszy pozapłacowych.

Podwyżkami powinni zostać objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu oraz zakresu obowiązków, na którym zatrudniony jest pracownik.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, kierownicy jednostek organizacyjnych PSP uzgodnią z zakładową organizacją związkową zasady rozdziału kwot środków na podwyżki.

foto1

foto2

16 luty 2022

W dniu 15 lutego 2022 r. w formie on-line odbyło się posiedzenie European Fire Fighters Unions Alliance /EFFUA/, którego Związek Zawodowy Strażaków „FLORIAN” jest członkiem.

10 luty 2022

W dniu 9 lutego 2022 r. opublikowano rozporządzenie MSWiA z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 334), które wprowadza uzgodnione w 2021 r. z MSWiA oraz KG PSP przez centrale związków zawodowych podwyżki. Wzrost uposażeń w równej kwocie przewidziany został w dodatku za stopień służbowy.

10 lutego 2022 rozporządzenie MSWiA weszło w życie.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

Treść rozporządzenia poniżej:

Rozporządzenie MSWiA w sprawie uposażenia strażaków PSP.pdfRozporządzenie MSWiA w sprawie uposażenia strażaków PSP.pdf

09 luty 2022

W dniu 8 lutego 2022 r. w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie powołanych na nową kadencję organów statutowych Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”.

1

W posiedzeniu brali udział:

 • Rada Fundacji, którą tworzą Przewodniczący struktur krajowych związków zawodowych działających w PSP: Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS „Florian”, Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa,
 • Zarząd Fundacji, której skład w nowej kadencji jest następujący: Prezes Zarządu Radosław Pełka (ZZS „Florian”), Wiceprezesi Zarządu: Piotr Ciosek (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa) oraz Tomasz Richert (KSP NSZZ „Solidarność”), Członkowie Zarządu: Andrzej Skomra (KSP NSZZ „Solidarność”), Andrzej Drzewiecki (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa”), Tomasz Podolski (ZZS „Florian”),
 • - Komisja Rewizyjna: Zbigniew Rogodziński (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa), Tomasz Łobos (KSP NSZZ „Solidarność”), Grzegorz Obara (ZZS „Florian”).

Na zaproszenie Rady Fundacji w spotkaniu udział wziął nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP oraz Pani kpt. Edyta Jobda z Komendy Głównej PSP, która od lat współpracuje z Fundacją „Solidarni”.

2

Posiedzenie otworzył Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Rady Fundacji „Solidarni”, który przywitał obecnych na posiedzeniu i przedstawił poszczególnych członków organów statutowych Fundacji. W składach tych organów znalazły się zarówno osoby już bardzo doświadczone w pracy w Fundacji, jak i osoby, które dotychczas nie miały takiego doświadczenia, ale z pewnością mogą wnieść nowe spojrzenie i świeżość w pracy Fundacji.

Przewodniczący Rady Fundacji na ręce przedstawicieli związków zawodowych złożył podziękowania za dotychczasową pracę dla osób, które w poprzedniej kadencji realizowały zadania w organach statutowych tj. kol. Jackowi Piwińskiemu, Markowi Garniewiczowi, Oktawiuszowi Żebrowskiemu, Cezaremu Krysiakowi

Rada Fundacji zgonie podkreśliła, że będzie podejmować wspólne działania skierowane na wsparcie działalności Fundacji, w szczególności udzielania wszelkiej możliwej pomocy dla inicjatyw Zarządu Fundacji. Przewodniczący Rady podkreślił iż dotychczasowa wieloletnia współpraca przedstawicieli trzech central w ramach Fundacji jest prowadzona nieodpłatnie i nacechowana jest działaniem ponad podziałami czego wymiernym efektem jest przyznawana pomoc i wsparcie dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Następnie w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Fundacji Radosław Pełka odniósł się do następujących kwestii:

 • podziękował Radzie Fundacji (tj. Krzysztofowi Oleksakowi, Bartłomiejowi Mickiewiczowi oraz Krzysztofowi Hetmanowi) za obdarzenie dużym zaufaniem i jednomyślne powierzenie funkcji Prezesa Fundacji,
 • przedstawił informację o działalności statutowej Fundacji oraz skali udzielanej pomocy. Warto podkreślić, że Fundacja udziela corocznie pomocy statutowej na kwotę przekraczającą 1 mln zł. W ostatnich 9 latach łączna pomoc udzielona dla poszkodowanych strażaków i pracowników PSP oraz członków ich rodzin wyniosła niemal 7 mln zł.
 • przedstawił plany na dalszą działalność Zarządu Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem:
 1. zorganizowania nowego zespołu, w tym merytorycznie opracowującego wnioski oraz zapewniającego obsługę księgową i prawną, a także plany ściślejszej i intensywniejszej współpracy, w tym wprowadzenie pewnych zmian organizacyjnych – związki zawodowe do 31 marca 2022 r. przekażą Zarządowi Fundacji wnioski i uwagi do statutu Fundacji,
 2. popularyzacji działalności Fundacji w strukturach Państwowej Straży Pożarnej wśród strażaków i pracowników cywilnych PSP poprzez ścisłą współpracę ze strukturami Związków Zawodowych, Kierownictwem PSP na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, poprawienia wizualizacji działalności Fundacji w mediach,
 3. podjęcia działań w zakresie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego – 1%,
 4. kontynuowania współpracy z głównym donatorem Fundacji tj. PZU S.A. oraz rozszerzenie współpracy o inne firmy ubezpieczeniowe, które działają w PSP.

3

Pan Komendant Główny nadbryg. Andrzej Bartkowiak podkreślił potrzebę funkcjonowania i ugruntowaną rolę Fundacji „Solidarni” w strukturach PSP oraz zapewnił o udzielaniu przez Kierownictwo PSP wszelkiego możliwego wsparcia dla działalności organów statutowych. Niezwłocznie zostaną podjęte działania, aby na stronach internetowych wszystkich Komend Wojewódzkich PSP znalazły się linki Fundacji, poprzez które można będzie uzyskać bezpośrednie przekierowanie na stronę Fundacji.

Link do strony Fundacji:

Fundacja PSP - Solidarni | Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin

 

Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Rady Fundacji

Radosław Pełka – Prezes Zarządu Fundacji „Solidarni”

19 styczeń 2022

Dodatki motywacyjne, stażowe, funkcyjne i służbowe funkcjonariuszy, kwestie świadczeń mieszkaniowych oraz szczegóły dotyczące powołania zespołu, składającego się z przedstawicieli resortu i strony społecznej były głównymi tematami wtorkowego (18 stycznia br.) spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

15 styczeń 2022

18 stycznia 2022 r. o godz.13:00 odbędzie się pierwsze spotkanie Zespołu powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego na mocy porozumienia z dnia 24 września 2021 r.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” będzie reprezentował Przewodniczący Zarządu Krajowego – Krzysztof Oleksak, który został powołany do składu Zespołu decyzją Ministra SWiA.

Zespół zajmie się analizą ustaw pragmatycznych pod kątem modyfikacji zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz tzw. dodatku stażowego. Chodzi o wypracowanie rozwiązań zachęcających funkcjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie. Zespół zajmie się również analizą świadczeń socjalnych i mieszkaniowych w poszczególnych służbach.

Związki zawodowe służb mundurowych zrzeszone w Federacji ZZSM będą oczekiwały, aby w ramach prac Zespołu uwzględnione zostało również stanowisko z dnia 23.12.2021 r. dotyczące bieżącej sytuacji w służbach mundurowych przede wszystkim rozwiązania problemów wynikających z wdrożenia tzw. „Polskiego Ładu”.

W kolejnych spotkaniach przedstawicielstwo ZZS „Florian” będzie uzupełnione o specjalistów dziedzinowych, których wiedza i doświadczenie zawodowe umożliwi wypracowanie możliwie najlepszych rozwiązań.

Załączniki:

Porozumienie z dnia 24_09_2021 r.

Stanowisko Federacji ZZSM z 23_12_2021 r.

Zespół Prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”

13 styczeń 2022

W dniu 12 stycznia 2022 r. w siedzibie KG PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w składzie:
- Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Federacji ZZSM, Przewodniczący ZK ZZS „Florian”;
- Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
- Marcin Kolasa – Przewodniczący ZG NSZZ FSG;
- Czesław Tuła – Przewodniczący ZG NSZZ FiPW;
- Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;
- Sławomir Kołodko – Przewodniczący Zrzeszenia ZZ Służby Celnej.

Na zaproszenie władz Federacji ZZSM w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele związków emerytów i rencistów formacji mundurowych:
- Zygmunt Politowski – Prezes ZG Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
- Paweł Wierzch – Sekretarz ZG Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
- Jarosław Kęsicki - przedstawiciel Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

1

 

Głównymi tematami posiedzenia Prezydium Federacji ZZSM były:

- omówienie aktualnej sytuacji w służbach mundurowych związanej z wprowadzeniem tzw. „Polskiego Ładu”, w tym skutki i konsekwencje jakie już wystąpiły, a także mogą wystąpić w przyszłości zarówno dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytów i rencistów poszczególnych formacji jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania naprawcze;
- omówienie działań dotychczas podjętych przez władze Federacji ZZSM oraz ustalenie planu dalszego postępowania mającego na celu wprowadzenie odpowiednich korekt do tzw. „Nowego Ładu” aby deklaracje złożone przez przedstawicieli rządu RP o korzystności lub neutralności rozwiązań zawartych w tych regulacjach dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytów i rencistów mundurowych zostały realnie wprowadzone w życie;
- omówienie wdrażania porozumień zawartych przez poszczególne związki zawodowe z właściwymi ministrami, w tym obejmujących programy modernizacji poszczególnych formacji w ramach służb mundurowych mających swoją reprezentację w FZZSM, a także objęcia odpowiednimi programami modernizacji wszystkich służb mundurowych mających reprezentację w Federacji. 

Uczestnicy posiedzenia zgodnie podkreślili, że wejście w życie tzw. „Polskiego Ładu” spowodowało szereg negatywnych skutków we wszystkich formacjach, których reprezentację stanowią związki zawodowe tworzące Federację ZZSM (tj. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej oraz Służbie Celno-Skarbowej), a także dla emerytów i rencistów ww. formacji. Negatywne skutki dotyczą przede wszystkim trzech aspektów:
- zmniejszenia wypłaconych wynagrodzeń, uposażeń, emerytur i rent od poziomu wielokrotnie niższego niż deklarowany przez rząd. Obniżenie wypłat następowało już od poziomu zbliżonego do średniej krajowej podczas gdy deklarowany przez rząd poziom korzyści lub neutralności wdrożonego programu reform miał być na poziomie 12800 zł brutto miesięcznie;
- zamieszania w poszczególnych formacjach, a także niepewności i dużego niezadowolenia, a nawet oburzenia funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów spowodowanych nieoczekiwanym i odmiennym od deklarowanych założeń bezpośrednim oddziaływaniem rozwiązań wprowadzonych „na ostatnią chwilę”, bez odpowiedniego przygotowania;
- pospiesznym korygowaniem ustawowego „Polskiego Ładu” w trybie rozporządzenia Ministra Finansów co prowadzi do pogłębienia niepewności i może mieć odsunięte w czasie negatywne skutki na etapie dokonywania rozliczeń podatkowych za rok 2022 w 2023 r. 

Władze Federacji jako jeden z pierwszych podmiotów zwróciły uwagę na negatywne i jak się okazuje nie dostrzegane wcześniej skutki wdrażanych reform, a obecnie podtrzymują stanowisko z dnia 23 grudnia 2021 r. i oczekują wywiązania się przez stronę rządową ze złożonych deklaracji tj. wdrożenia rozwiązań, które zrekompensują funkcjonariuszom, a także emerytom i rencistom służb mundurowych negatywne skutki finansowe wprowadzonych regulacji tak aby zapewnić co najmniej neutralność programu na poziomie 12800 zł brutto miesięcznie, a także uchronią od negatywnych następstw przy rozliczeniu rocznym w 2023 roku.
Federacja ZZSM będzie podejmowała dalsze działania w tym celu w aktywnej współpracy także z władzami związków emerytów i rencistów funkcjonującymi w poszczególnych służbach mundurowych. Obecnie przygotowywane są kolejne robocze spotkania.
Władze poszczególnych związków oczekują również pilnych spotkań z właściwymi Ministrami (MSWiA, MS i MF) w celu omówienia aktualnej sytuacji w formacjach, a także pełnego wdrożenia zawartych w 2021 r. porozumień. W ramach wdrożenia Porozumienia zawartego w dniu 24.09.2021 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oczekiwane jest pilne powołanie i rozpoczęcie prac Zespołu do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych służb resortu spraw wewnętrznych w tym dotyczących systemu uposażeń, a także zakończenia prac nad nowelizacją tzw. „art. 15a”.

 

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący Federacji ZZSM