Aktualności

06 sierpień 2022

W dniu 6 sierpnia 2022 r. na trasie S8 doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego jeden z funkcjonariuszy poniósł śmierć a dwóch zostało rannych.

05 sierpień 2022

Pożarnicze związki zawodowe na rozmowach w MSWiA

W dniu 2 sierpnia 2022 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym udział brali:

- Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu MSWiA

- Władysław Budzeń – Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA

- Wojciech Radecki – Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego,

- Edward Zaremba - pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych.

Stronę związkową reprezentowali:

- Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

- Krzysztof Jędrachowicz – Wiceprzewodniczący - Sekretarz Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

- Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”

- Krzysztof Hetman – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa

Podczas spotkania omówiono n/w tematy:

- wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP w 2023r.

Centrale związków zawodowych zgodnie odniosły się do założeń budżetu w tym zakresie wskazując, że propozycja podwyżek w państwowej sferze budżetowej, która ma objąć także funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym PSP oraz pracowników naszej formacji w wysokości 7,8 % jest nieakceptowalna przez środowisko pożarnicze. Centrale związków zawodowych przedstawią Panu Ministrowi pisemne stanowisko w tej sprawie wskazując na zasadność sformułowanych przez ogólnokrajowe centrale związków zawodowych postulatów określających oczekiwaną wysokość przyszłorocznych podwyżek: 20%.

- odczuwalne w bieżącym roku skutki inflacji

Strona społeczna poinformowała Pana Ministra o bardzo odczuwalnych skutkach inflacji zarówno w budżetach funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej jak również budżetach jednostek organizacyjnych PSP wskazując na problemy i niedobory w częściach rzeczowych tych budżetów. ZZS Florian stoi nieodmiennie na stanowisku, że finasowanie bieżącej działalności komend nie może odbywać się kosztem przesuwania środków z funduszu uposażeń na tzw. „rzeczówkę”, tym samym konieczne jest zapewnienie środków na ten cel.

- problemy z pełnym wdrożeniem ustalonych zasad rozdziału środków na podwyżki funkcjonariuszy PSP w 2022 r.

Podczas spotkania poruszono przekazywanie środków finansowych na przeszeregowania grup 2- 5 do budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP oraz sprawę uzgodnień nierozdysponowanej na poziomie ustalonych z KG PSP zasad rozdziału podwyżek w stałe elementy uposażeń. Strona społeczna przekazała Panu Ministrowi docierające sygnały o braku zasileń budżetów na ten cel w niektórych jednostkach organizacyjnych. Minister w sposób jednoznaczny poinformował, iż środki te zostały już zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów i przekazane do budżetów jednostek organizacyjnych, co da możliwość ostatecznej realizacji założeń rozdziału środków w poszczególnych Komendach. Nieakceptowalne jest ze strony MSWiA niewypełnienie podpisanego w dniu 24.09.2022 r. porozumienia ze związkami zawodowymi.

- informacje rozpowszechniane w mediach społecznościowych dotyczące zasad naliczania emerytur funkcjonariuszy

Strona związkowa wyraziła zaniepokojenie z powodu coraz częściej rozpowszechnianych informacji w zakresie rzekomych zmian w zasadach naliczania emerytur dla funkcjonariuszy. Minister stanowczo zdementował te informacje, stwierdzając jednoznacznie, iż w resorcie nie są prowadzone jakiekolwiek prace w powyższym zakresie.

- ujednolicenie przepisów w zakresie tzw. pomocy mieszkaniowej dla strażaków PSP

Strona społeczna wskazała na nieuzasadnione obecnie w odniesieniu do pozostałych służb mundurowych resortu pozostawienie strażaków w mniej korzystnej sytuacji dotyczącej poziomu pomocy mieszkaniowej. Pan Minister uwzględnia wniosek w zakresie pilnego zrównania praw socjalnych strażaków z obowiązującym w Policji i Straży Granicznej. Wdrożenia zmian należy się spodziewać od 01.01.2023 r. W dalszym ciągu prowadzone będą na poziomie MSWiA w ramach zespołu powołanego na mocy porozumienia z 24.09.2021 r. prace polegające na wypracowaniu docelowego modelu tego świadczenia we wszystkich służbach mundurowych resortu.

- propozycje zmian w przepisach w sprawie uposażenia strażaków PSP w zakresie dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

Centrale związków zawodowych omówiły problemy w realizacji obecnie obowiązujących zapisów w tym zakresie oraz ogólne kierunki potrzebnych zmian. Strona ministerialna przyjęła przedstawione argumenty i zadeklarowała otwartość na podjęcie w tym zakresie prac legislacyjnych. Strona społeczna przedstawi odpowiednie propozycje w tym zakresie.

- wzrost wielokrotności kwoty bazowej dla strażaków PSP

Przewodniczący ZK ZZS Florian podniósł temat najniższej wielokrotności kwoty bazowej obowiązującej w odniesieniu do strażaków PSP spośród służb mundurowych podległych MSWiA i złożył wniosek o stopniowe wyrównanie tego wskaźnika do obowiązującego w Policji i Straży Granicznej.

Nasze rozwiązania nie powinny być gorsze niż obowiązujące w innych służbach mundurowych resortu.

- założenia zmian przepisów w zakresie dodatku funkcyjnego strażaków PSP

Pan Minister poinformował o planowaniu prac legislacyjnych w zakresie ujednolicenia uprawnień funkcjonariuszy PSP w zakresie dodatku funkcyjnego z innymi służbami resortu.

Przedstawiciele ZZS „Florian” zasygnalizowali, aby w ramach prac legislacyjnych dotyczących dodatku funkcyjnego ponownie przeanalizować wykaz stanowisk służbowych uprawnionych do ww. dodatku funkcyjnego, wskazując na konkretne problemy w tym zakresie m.in. pominięcia części stanowisk realizujących zadania w ramach zastępstwa stanowisk uprawnionych do tego dodatku. MSWiA jest otwarte na przedstawienie tych propozycji w ramach prac nad projektem w tym jego opiniowania przez związki zawodowe.

- wyniki ewaluacji w SGSP oraz poziom uposażenia strażaków w służbie kandydackiej zarówno w SGSP jak również szkołach aspirantów i CSP

Strona społeczna podczas spotkania zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom oceny kształcenia kadry oficerskiej w PSP oraz wskazała na potrzebę równego traktowania strażaków w służbie kandydackiej w zakresie uposażeń z innymi służbami mundurowymi. W MSWiA zauważone zostały potrzeby w tym zakresie i będą czynione działania aby obecną sytuację zmienić na korzyść strażaków odbywających służbę kandydacką.

 

Podczas spotkania Pan Minister Maciej Wąsik podkreślił rolę dialogu ze związkami zawodowymi oraz zapewnił, że żadna ważna dla funkcjonariuszy i pracowników formacji sprawa, w tym w szczególności dotycząca pragmatyki służby nie zostanie podjęta bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi.

 

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”

01 lipiec 2022

 

Spotkanie w Ministerstwie Finansów

30 czerwca dobyło się spotkanie członków Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem oraz pracownikami Ministerstwa Finansów. Głównym tematem była nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi w życie 1 lipca. Zmiany wprowadzają stawkę 12% w I progu podatkowym, przy jednoczesnym pozostawieniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. oraz wyższego progu dochodowego - 120 tys. zł, po przekroczeniu którego płaci się 32-proc. PIT

Podczas rozmowy wiceminister Soboń wysłuchał również postulatów związkowców oraz problemów, które aktualnie dotykają służby mundurowe. Związkowcy, podkreślając kluczową rolę funkcjonariuszy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego zwrócili uwagę na konieczność waloryzacji uposażeń w wysokości, jaką OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych przyjęły we wspólnym stanowisku do założeń przyszłorocznego budżetu państwa. Wiceminister Soboń poinformował, że propozycja waloryzacji, jaką Ministerstwo Finansów przygotowało dla służb mundurowych zostanie zaprezentowana przez resort na poniedziałkowym posiedzeniu Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Rady Dialogu Społecznego.

W spotkaniu wzięli udział:

  • podinsp. Sławomir Koniuszy - członek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

  • chor. w st. spoczynku Czesław Tuła - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

  • st. kpt Bartłomiej Mickiewicz- Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"

  • mł. bryg. Krzysztof Hetman - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa -

  • Łukasz Kunek- członek Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian"

Ministerstwo Finansów:

  • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń

  • Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Jarosław Szatański

  • Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych Beata Karbownik

30 czerwiec 2022

 

 Obradował Zarząd Krajowy ZZS „FLORIAN”

W dniu 27 czerwca 2022 r. w siedzibie KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego oraz spotkanie członków Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” z gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem – Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie posiedzenia omówiono tematy związane z trwającą kampanią sprawozdawczo – wyborczą w związku, bieżącymi pracami Prezydium ZK ZZS Florian, sprawami finansowymi. W wyniku dyskusji wstępnie określono możliwy termin i miejsce Zjazdu Krajowego a także potrzebę powołania komisji statutowej. Przewodniczący Zarządu Krajowego omówił stan rozmów z MSWiA w ramach zespołu który został powołany decyzją ministra. Dyskutowano o możliwościach w zakresie wzmocnienia działań związku w temacie omawianego przez zespół obszaru związanego z pomocą mieszkaniową.

Po przerwie na dalszą część posiedzenia przybył gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i wówczas poruszonych zostało wiele istotnych tematów dotyczących naszej formacji oraz problemów w funkcjonowaniu kilku jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Ważnym tematem, który został omówiony było wdrażanie podwyżki w uzgodnionej kwocie na rok 2022, bieżące zasilenia budżetów w części płacowej poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP oraz kwestia ustalenia w uzgodnieniu z właściwymi strukturami Związku rozdziału środków w kwocie 74,94 zł na podwyżki funkcjonariuszy obejmującego okres od 01.01.2022 r.

Znaczną część spotkania poświęcono również omówieniu aktualnej sytuacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej w kontekście postępującej inflacji oraz słusznie formułowanych oczekiwań na poprawę sytuacji od 01.01.2023 r. W formacji oczekiwane jest urealnienie uposażeń i wynagrodzeń na poziomie znacznie większym niż wskaźnik inflacyjny. W dniu 30 czerwca 2022 r. po dyskusji został wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego przedstawiciel Związku weźmie udział w spotkaniu w Ministerstwie Finansów z p. Arturem Soboniem – Sekretarzem Stanu.

Posiedzenie ZK ZZS Florian KO 27.06.22

 

Ze względu na zasygnalizowaną w czasie spotkania skłonność w niektórych jednostkach PSP do sięgania po środki z części płacowej funkcjonariuszy dla rozwiązania problemów finansowych powstających w części rzeczowej Pan Komendant Główny PSP podkreślił, że nie ma przyzwolenia na taką praktykę podejmowaną przez kierowników jednostek organizacyjnych PSP. Przesuwanie środków finansowych z części płacowej funkcjonariuszy nie powinno mieć miejsca, środki przeznaczone na uposażenia strażaków podlegają szczególnej ochronie i jako takie nie powinny być przeznaczane na bieżące zakupy czy też rozwiązywanie trudnej sytuacji ekonomicznej jednostek w części rzeczowej. KG PSP podejmuje wszelkie możliwe działania, aby nie zabrakło środków na tzw. „rzeczówkę”.

Komendant Główny podkreślił również, że działania podejmowane przez PSP w ramach pomocy dla Ukrainy uzyskały dodatkowe finansowanie (50 mln zł). Odpowiednie zagospodarowanie tych środków wymaga jednak odpowiedniego ewidencjonowania czasu służby strażaków związanego z realizacją działań pomocowych dla Ukrainy.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” zasygnalizował również stwierdzone przypadki braku wypłacania dodatku szkodliwego dla strażaków PSP. Informacja przekazana przez przedstawicieli Związku spotkała się z pełnym zrozumieniem ze strony KG PSP. Pan Komendant podzielił stanowisko Związku, że brak wypłacania dodatku szkodliwego bezpośrednio narusza obowiązujące w naszej formacji prawo i taki stan nie może mieć miejsca. Zarówno ZZS „Florian” jaki i KG PSP będą podejmowały dalsze działania, aby we wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP ten obowiązek był realizowany.

Podczas spotkania omówiono również stan rzeczywisty sytuacji funkcjonariuszy w zakresie uprawnień emerytalnych po 2025 r. Komendant Główny zdecydowanie odniósł się do rozprzestrzenianych w mediach informacji budujących poczucie zaniepokojenia u funkcjonariuszy, które mogłoby się przełożyć na intensywny odpływ doświadczonej kadry z formacji. Podkreślono, że zachowana zostanie dobrowolność wyboru uprawnień emerytalnych dla strażaków posiadających te uprawnienia, ale decydujących się na dalsze pozostanie w służbie.

Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze wzajemnego zrozumienia i otwartości ze strony KG PSP na problemy sygnalizowane przez Związek.

 

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZS „Florian”

 

 

16 czerwiec 2022

Podwyżki uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2023 roku, dodatki motywacyjne, stażowe, funkcyjne i służbowe funkcjonariuszy, kwestie świadczeń mieszkaniowych, wprowadzenie dodatku stołecznego, zmiany zasad rozliczania podróży służbowych oraz dodatek „graniczny” były głównymi tematami wtorkowego spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

Podczas spotkania Zespołu powołanego w wyniku podpisanego porozumienia ze stroną związkową w dniu 24 września 2021 roku, wiceszef MSWiA przedstawił szacunkowe koszty wprowadzenia proponowanych zmian. Minister podkreślił, że ich wprowadzenie jest uzależnione od zabezpieczenia na ten cel środków, a ministerstwo podejmuje w tym zakresie działania. Ponadto przekazał, że zmiany w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy zostały dokonane zgodnie z zapowiedzią. Zmiana artykułu 15a dotyczy zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Minister Maciej Wąsik wyraził zgodę na rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem przepisów umożliwiających ewidencjonowanie (naliczanie) czasu podróży służbowych z bronią służbową w dniu wolnym od służby w Straży Granicznej i Policji, a także przedstawił propozycję modyfikacji zasad naliczania we wszystkich służbach mundurowych podległych MSWiA dodatku funkcyjnego dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 15 lat. Wiceminister zaproponował dokonanie analizy skutków finansowych ustalenia dolnej granicy wysokości dodatku funkcyjnego m.in. na poziomie: 25% i 30%. Zasadniczym celem wspólnie wypracowanych rozwiązań ma być zachęcenie doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie.

Strona związkowa zawnioskowała o wzrost uposażeń funkcjonariuszy podległych MSWiA od dnia 1 stycznia 2023 roku w wysokości co najmniej rekompensującej realny poziom inflacji, a także wprowadzenie dodatku progresywnego. W ocenie przedstawicieli strony związkowej propozycja wprowadzenia ,,dodatku stołecznego” powinna dotyczyć wszystkich służb podległych MSWiA z uwagi występujące w tym zakresie potrzeby.
Ponadto minister przedstawił propozycję ujednolicenia świadczeń mieszkaniowych w poszczególnych służbach podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji na wzór rozwiązań obowiązujących w CBA. Strona związkowa za zasadne uważa, że zmiana przepisów mieszkaniowych obowiązujących w służbach podległych MSWiA ma mieć na celu realną poprawę sytuacji mieszkaniowej funkcjonariuszy. Do czasu poznania szczegółowych założeń, które mają być przedstawione przez resort na kolejnym spotkaniu tę kwestię należy traktować w kategoriach zapowiedzi.

We wtorkowym (7 czerwca 2022 r.) spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w MSWiA; Mariusz Cichomski – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA; Dariusz Smarżewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA, Edward Zaremba – Pełnomocnik Ministra SWiA ds. związków zawodowych; Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Marcin Kolasa – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”; Krzysztof Hetman – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa; Piotr Malon – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

27 maj 2022

W strukturach KG PSP działa kolejny już zespół z udziałem przedstawiciela Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Decyzją Nr 22 z 2022 r. został powołany zespół do opracowania zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zanieczyszczeń chemicznych powstałych podczas pożaru, w którego skład wchodzi mł. bryg. Artur Barnaś – członek i funkcyjny ZZS „Florian” pełniący służbę w KM PSP w Tarnobrzegu na stanowisku Dowódca Zmiany.

artur1

Dotychczas zespół odbył dwa ważne spotkania. Jedno miało miejsce w kwietniu, natomiast drugie odbyło się w dniach 19-20 maja 2022r. w KG PSP w Warszawie.

Prace Zespołu nakierowane są na wypracowanie skutecznych procedur czyszczenia odzieży strażaków wpisujących się w działania z zakresu profilaktyki nowotworowej. 

Zespół wypracowuje założenia rozwiązań oraz zalecenia w sprawie minimalizacji narażenia strażaków na szkodliwe środki chemiczne powstające podczas pożarów, a które dla strażaków są czynnikami zagrożenia i nie rzadko prowadzą do stanów chorobowych, w tym tych najcięższych. 

W szczególności celem zespołu są prace koncepcyjne obejmujące m.in.:

postępowanie na miejscu zdarzenia ze środkami ochrony indywidualnej strażaka (ŚOI) oraz sprzętem zanieczyszczonym w wyniku ekspozycji na produkty pożarowe,

zabezpieczenie i transport zanieczyszczonych przedmiotów do jednostki,

postępowanie z zanieczyszczonymi przedmiotami po powrocie do jednostki,

– wypracowanie założeń nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1681), 

wypracowanie zaleceń obejmujących również strażaków OSP.

zespoł KG2

Zespół odbywa również spotkania z ekspertami z zakresu profilaktyki nowotworowej oraz specjalizującymi się w środkach ochrony indywidualnej strażaka.

Działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby strażaków jest jednym z priorytetów i  zadań statutowych ZZS „Florian” i jako taka będzie w dalszym ciągu rozwijana zarówno w ramach inicjatyw KG PSP jak i własnych.

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”

Zdjęcia: KG PSP

03 maj 2022

Drogie Koleżanki i Koledzy zrzeszeni w strukturach ZZS „Florian”. Z okazji święta strażaków, nierozerwalnie związanego ze wspomnieniem Św. Floriana przesyłam w imieniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” wyrazy szacunku i uznania dla członków i sympatyków naszego związku. Święto strażaków to wspaniała okazja, aby podziękować za codzienny trud i ofiarną służbę na rzecz społeczeństwa.

01 maj 2022

W dniu 28 kwietnia 2022 r. podczas 41 posiedzenia X kadencji Senat Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw przyjmując Uchwałę w sprawie zmian dotyczących art. 15 a wraz z poprawkami wcześniej zgłaszanymi przez związki zawodowe z poszczególnych służb.

O sprawie czytaj też:
https://infosecurity24.pl/legislacja/senat-wniosl-poprawki-do-noweli-przepisow-w-sprawie-art-15a-co-na-to-poslowie

15 kwiecień 2022

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragnę złożyć w imieniu Prezydium Zarządu Krajowego ZZS "Florian" wszystkim związanym z pożarnictwem, a szczególnie członkom naszego Związku płynące z serca życzenia pogodnych i radosnych Świąt.

Życzę Wam wielu sił do realizacji zadań, które niesie ze sobą nasza służba. Niech świąteczny czas będzie okazją do odpoczynku i spotkań w rodzinnym gronie.

Wraz z życzeniami zdrowia i szczęścia dla Was i Waszych bliskich przyjmijcie również życzenia spełnienia marzeń i realizacji planów osobistych i zawodowych.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący Zarządu Krajowego
ZZS "Florian"

Wielkanoc 2022

13 kwiecień 2022

W dniu 5 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (poz. 16 z 2022 r.) zostało opublikowane zarządzenie Nr 10 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych, w tym dotyczących systemu uposażeń.