W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm przyjął skierowany 28 kwietnia 2020 r. rządowy projekt nowelizacji ustawy dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Na te regulacje czeka niemała grupa mundurowych, w tym strażacy PSP. Nowelizacja zakłada bowiem wpisanie do tarczy antykryzysowej uprawnienia do pobierania pełnego uposażenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych przebywają na obowiązkowej kwarantannie.

Należy podkreślić iż przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w tym Zarządu Krajowego ZZS „Florian” podczas spotkania w dniu 24 marca 2020 r. informowali Pana Macieja Wąsika - Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, że zastosowanie rozwiązań umożliwiających przyznanie 100 proc. uposażenia dla funkcjonariuszy w czasie kwarantanny na podstawie regulacji zawartych w ustawach pragmatycznych poszczególnych służb stwarza istotne trudności.

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” dostrzegając wymienione trudności w stosowaniu art. 105b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w dniu 17 marca 2020 r. skierował pismo do Komendanta Głównego PSP dotyczący m.in. trybu ustalania uprawnienia do pełnego uposażenia – dokładniej trybu stwierdzania, że zakażenie lub kwarantanna są związane ze szczególnymi warunkami służby. Uzyskana w dniu 16 kwietnia 2020 r. (pismo BK-I-077/8-2/20) odpowiedź potwierdziła, że stosowanie przepisów ustawy o PSP nie zawiera w tym zakresie jednoznacznego rozstrzygnięcia.

Rząd w przedmiotowym projekcie ustawy postanowił uregulować kwestię uposażeń dla mundurowych pozostających w kwarantannie w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.
Art. 43 pkt 3) rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi:
„po art. 4c dodaje się art. 4d i art. 4e w brzmieniu:
Art. 4d. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, przysługuje prawo do 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zostali poddani obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19.
3. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 1, stwierdza w stosunku do:
1) żołnierza zawodowego, w rozkazie dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę;
2) funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, pisemnie przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba.”

Przepisy mają wejść w życie wraz z dniem ogłoszenia - jednak w przypadku funkcjonariuszy (w tym strażaków PSP) z mocą od 1 kwietnia 2020 roku. Po uchwaleniu przez Sejm ustawą zajmie się Senat.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – art. 43 pkt 3) dot. m.in. stażaków PSP – strona 36

pdf Pdf projektu ustawy

pdf Wniosek ZK ZZS „Florian”

pdf Pismo KG PSP BK-I-077/8-2/20