Podczas X posiedzenia Sejmu w dniu 16 kwietnia 2020 r. na wniosek klubu parlamentarnego Lewicy  posłowie wysłuchali informacji Ministra SWiA w sprawie funkcjonowania szkół pożarniczych w czasie epidemii koronawirusa. Informacja dotyczyła w szczególności sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie po przebadaniu wszystkich podchorążych zakażenie koronawirusem potwierdzono u 51 podchorążych.  Jak wynika ze złożonej w Sejmie informacji w opinii Komendanta Głównego PSP, którą podziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz  Kamiński w SGSP doszło do bardzo poważnego zaniedbania.

W trakcie swojego wystąpienia minister Mariusz Kamiński przedstawił kalendarium wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, których początek sięga 5 kwietnia 2020 r. Początkowo zgłoszenia podchorążych  były lekceważone. Ostatecznie po doniesieniach medialnych, w dniach 11, 12 i 15 kwietnia przeprowadzono badania na obecność koronawirusa u podchorążych, kadry i pracowników, w wyniku których zakażenie potwierdzono u 51 osób.

Osoby zakażone zostały przetransportowane do izolatorium zewnętrznego na terenie Warszawy, na pozostałych podchorążych nałożono obowiązkową kwarantannę do 26 kwietnia. W uzgodnieniu ze służbami sanitarnymi podchorążowie objęci kwarantanną zostali podzieleni na grupy, 127 podchorążych pozostało w uczelni, natomiast pozostali trafili do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy i do ośrodków szkolenia PSP w Pionkach, Tylnej Górze i Olsztynie.

Między 7 a 9 dniem kwarantanny u podchorążych zostaną przeprowadzone kolejne testy.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński przedstawiając informację o sytuacji w SGSP przypomniał, że na wniosek komendanta głównego PSP odwołał st. bryg. Jarosława Zarzyckiego z funkcji prorektora – zastępcy komendanta SGSP ds. operacyjnych.

Od 15 kwietnia 2020 r. wyjaśnieniem sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zajmuje się specjalna komisja powołana przez Komendanta Głównego PSP. Niewykluczone są kolejne odwołania.

Sejm podczas tego samego posiedzenia (w nocy z 16 na 17 kwietnia 2020 r.) uchwalił uzupełnioną Tarczę antykryzysową 2.0. Dodatkowymi zasiłkami opiekuńczymi objęto funkcjonariuszy służb mundurowych w tym strażaków PSP. Tym samym podjęte w tej kwestii wysiłki przez ZZS „Florian” ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zakończyły się powodzeniem.

Sejm przyjął część senackich poprawek ws. tarczy antykryzysowej 2.0

Posłowie w nocy z 16 na 17 kwietnia 2020 r. zaakceptowali 45 z 95 poprawek Senatu do ustawy wprowadzającej tzw. tarczę antykryzysową 2.0. Tym samym tarcza, która ma pomóc gospodarce w walce z efektami koronawirusa, została przyjęta przez parlament. Przyjęte poprawki to w większości zmiany redakcyjne i legislacyjne. Parlamentarzyści zaakceptowali także zapis o stworzeniu mechanizmów usprawniających wprowadzanie tarczy finansowej.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Większość nowych przepisów ma obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.

Poniżej cytujemy zmiany wprowadzone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 … w celu objęcia dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym funkcjonariuszy służb mundurowych w tym strażaków PSP.

*******
 Art. 68. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) wprowadza się następujące zmiany:
 1) w art. 4:
 a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
 „W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:”,
 b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
 „1a. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”,
 c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
 „4. Zasiłki, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowiące dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, przyznaje się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r poz. 360), w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 i 1726), w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020), ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384) oraz ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505) i nie wlicza się do okresów, o których mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, w art. 125b ust. 3, w art. 105b ust. 3, w art. 136b ust. 3, art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, w art. 194 ust. 3 oraz art. 233 ust. 2 tych ustaw.”;

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/