W dniu 27 listopada 2019 r. wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które zostają wprowadzone opublikowanym w dniu 12 listopada 2019 r. rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 października 2019 r. (Dz. U. z dnia 12.11.2019 r., poz. 2179).
Jedną z istotnych zmian jest zaliczanie do czasu służby tylko części czasu zadysponowania strażaków do działań (zarówno ratowniczych jak i ćwiczeń) prowadzonych w ramach odwodów operacyjnych oraz podczas delegowania strażaków do pełnienia służby poza granicami państwa (np. w grupie ratowniczej utworzonej do udziału w działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub akcji humanitarnej, a także w szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych).

Wymieniona wyżej zmiana została wprowadzona pomimo negatywnej opinii wyrażonej przez Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. W załączeniu opinia wyrażona w piśmie ZKP-1603/19/19 z dnia 25.04.2019 r. oraz odpowiedź MSWiA z dnia 09.08.2019 r. (pismo znak DP-WL-0231-154/2019/MZ).
Kolejną z ważnych zmian jest możliwość wprowadzenia na niektórych (niesprecyzowanych przez ustawodawcę) stanowiskach służbowych zarówno przez przełożonych jak i na wniosek strażaka innych niż np. przewidziane regulaminem służby godzin rozpoczęcia i zakończenia służby, obejmujących nieprzerwanie osiem godzin na dobę między godzinami 7:00 a 21:00. Ustawodawca jako uzasadnienie takich działań ze strony przełożonego wskazuje konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki lub charakter wykonywanych zadań natomiast motywowanie wniosku ze strony strażaka mogą stanowić szczególnie uzasadnione przypadki osobiste.
Również w tym zakresie Zarząd Krajowy ZZS „Florian” artykułował zagrożenia i wskazywał na możliwe negatywne skutki. Nieprecyzyjne oraz nacechowane szeroką uznaniowością zasady korzystania z ww. regulacji rozporządzenia mogą powodować, iż w istocie założenia ustawodawcy, o których mowa piśmie MSWiA z dnia 09.08.2019 r.) w praktycznym zastosowaniu mogą zostać wypaczone.
Zmiany wprowadzone wymienioną regulacją będą więc przedmiotem monitorowania przez struktury Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, a także dalszych uwag i wniosków formułowanych do kierownictwa służbowego PSP.

Poniżej publikujemy:
1. Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
5. Stanowisko ZK ZZS „Florian” z dnia 25 kwietnia 2019 r.
6. Odpowiedź MSWiA z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”