W dniu 21 grudnia 2017 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak przekazał informacje z bieżących prac organów statutowych Związku, w tym również z prac Prezydium Zarządu Krajowego, jak również podejmowanych działaniach w ramach podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego oraz Federacji ZZSM. Omówiony został temat prac zespołu Forum Dialogu Społecznego MSWiA dotyczący m.in. płatności za ponadnormatywny czas służby Zespołowi przewodniczy Kol. Krzysztof Oleksak. Zespół zrealizował dużą część pracy m.in. oszacowano skalę problemu w poszczególnych służbach, dokonano analizy głównych przyczyn powstawania nadgodzin oraz określono możliwe rozwiązania. Zespół wypracował stanowisko iż najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie rekompensaty za ponadnormatywny czas służby w wysokości 100 % rzeczywistego uposażenia. Następnie przekazał informację, że na podwyżki na 2018 rok przewidziano i tak jest to zapisane w budżecie - 150 mln złotych na wszystkie służby. Nie ma jednak informacji jak te środki finansowe zostaną rozdzielone. Nie ma również oficjalnej informacji KG PSP nt. projektu rozporządzenia kwalifikacyjnego. Omówił również ostanie spotkanie w Sztokholmie w ramach EFFUA.

Krzysztof Jędrachowicz - Przewodniczący zespołu ds. organizacji Jubileuszu XXV-lecia omówił wyniki prac zespołu oraz przedstawił Zarządowi Krajowemu ZZS „Florian” swoją rekomendację obiektu ze wskazaniem na Kopalnię Soli „Wieliczka”. Zarząd Krajowy ZZS „Florian” pozytywnie przyjął rekomendacje obiektu i ostatecznie przyjął uchwałę o organizacji Jubileuszu XXV-lecia w Kopalni Soli „Wieliczka”.

Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich przedstawili bieżącą sytuację współpracy ze stroną służbową na terenie swoich województw. Między innymi Przewodniczący Mazowieckiego ZW ZZS „Florian” zwrócił uwagę na sytuację dot. przenoszenia od drugiego półrocza 2017 roku środków finansowych z paragrafów płacowych funkcjonariuszy na rzecz funduszu wynagrodzeń pracowników cywilnych. Z-ca Przewodniczącego Warmińsko – Mazurskiego ZW ZZS „Florian” przedstawił niezrozumiałą sytuację w KP PSP w Piszu, gdzie od 3 lat Jednostka ta nie ma mianowanego ani jednego d-cy zmiany. Zwrócił uwagę również, że Komendant Powiatowy z KP PSP w Piszu nie wykonuje wyroków sądów NSA. Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego ZW poruszył problem występowania niewłaściwego naliczania dodatku szkodliwego dla strażaków. Zarząd Krajowy, w związku z trudną sytuacja materialną, przyznał pomoc finansową dla trzech członków ZZS Florian tj. woj. mazowieckiego, wielkopolskiego oraz kujawsko – pomorskiego, jak również udzielił pomocy finansowej z funduszu wsparcia, Łódzkiemu Zarządowi Wojewódzkiemu ZZS Florian” w związku z poniesionymi kosztami na obsługę prawną.

W drugiej części posiedzenia z udziałem zaproszonych gości w osobach Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz Pana Dariusza Kubel specjalisty w gabinecie KG PSP poruszono następujące tematy:

foto001

foto002

foto003

foto004

Realizacja w zakresie zmiany umundurowania bojowego. Pan nadbryg. Marek Jasiński, Zastępca Komendanta Głównego PSP poinformował, że 27 grudnia br. w KG PSP ma odbyć się spotkanie z wszystkim centralami związkowymi na którym zostanie szczegółowo omówiono przedmiotowy projekt.

Prace zespołu KG PSP ds. „nowelizacji rozporządzenia kwalifikacyjnego oraz zasad przyznawania dodatków służbowych”. Pan st.bryg. Krzysztof Hejduk poinformował iż, nadzór nad zespołem ds. zmian rozporządzenia kwalifikacyjnego sprawuje Pan st.bryg. Tadeusz Jopek Z-ca Komendanta Głównego PSP. Osobiście nie zna szczegółów, gdyż nie brał udziału w pracach zespołu.

Podwyżki na 2018 rok. Pan st.bryg. Krzysztof Hejduk wyjaśnił iż założeniem podwyżek na 2018 rok jest aby te środki trafiły do najmniej zarabiających funkcjonariuszy PSP. Potwierdził, że do rozdziału na wszystkie służby środki zostały zapisane w budżecie - 150 mln. Środki nie zostały jeszcze rozdzielone na poszczególne służby w MSWiA, w związku z czym KG PSP jeszcze nie prowadzi prac w tym zakresie. Zarząd Krajowy zwrócił uwagę aby przy tej okazji urealnić wysokość dodatku szkodliwego.

Przenoszenie środków finansowych. Pan st.bryg. Krzysztof Hejduk wyjaśnił, iż zakaz przenoszenia środków finansowych z paragrafów płacowych funkcjonariuszy na rzecz funduszu wynagrodzeń pracowników cywilnych dotyczy tylko i wyłącznie podwyżki z ustawy modernizacyjnej, tegorocznej, czyli kwoty 253 zł. Zakaz był wydany przez MSWiA. Ponadto przypomniał, że wystosowane zostało do Komend Wojewódzkich PSP pismo dotyczące zakazu nieuzasadnionego przenoszenia środków finansowych z paragrafów płacowych ma paragrafy rzeczowe oraz koniecznością uzgadniania takich przesunięć z organizacjami związkowymi. Przy tej okazji zwrócono uwagę, że w niektórych województwach zdarzają się przypadki, że przesunięcia nie są uzgadniane z naszymi organizacjami związkowymi (woj. warmińsko – mazurskie). Pan st. bryg Krzysztof Hejduk zobowiązał się, że przekaże do biura ZK zestawienie z informacją za 2017 rok dot. przesunięć z podziałem na województwa.

Czas pełnienia służby. Zarząd Krajowy ZZS „Florian” zwrócił uwagę, że pilotaż wprowadzony w niektórych JRG na terenie całego kraju, związany z obsadzaniem dowódców JRG oraz ich zastępców na podziale bojowym nie jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący ZK ZZS Florian
/ · / Krzysztof Oleksak