W dniu 28 marca 2017 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak przekazał informacje z bieżących prac organów statutowych Związku, w tym Prezydium Zarządu Krajowego dotyczące:

  • uzgodnienia na szczeblu centralnym zasad rozdziału środków finansowych przewidzianych na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w 2017 r.,
  • działań podejmowanych w ramach podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego, Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA oraz zespołów powołanych przez KG PSP, w pracach, których uczestniczą przedstawiciele ZZS Florian,
  • podsumowania działalności za rok 2016, przekazania sprawozdań finansowych, wykonania budżetu za rok 2016, planu budżetu Zarządu Krajowego na rok 2017 oraz sprawozdań z przepływu składek.

 


Przewodniczący Zarządu Krajowego uzyskał również od Zarządów Wojewódzkich informacje dotyczące zaawansowania i sposobu przeprowadzenia uzgodnień rozdziału środków przeznaczonych na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i płac pracowników cywilnych PSP w poszczególnych województwach. Z przedstawionych informacji wynika, że wszyscy Komendanci Wojewódzcy PSP z jednym wyjątkiem dokonali z przedstawicielami Zarządów Wojewódzkich ZZS Florian stosownych uzgodnień obejmujących pełne kwoty podwyżek przewidzianych na rok 2017 tj. 253 zł dla funkcjonariuszy PSP oraz 250 zł brutto na każdy etat pracownika cywilnego PSP.   Poczynione uzgodnienia zasad rozdziału środków uwzględniały w zależności od potrzeb m.in. regulacje dysproporcji średnich, dodatków służbowych, zwiększania w latach 2017 i 2018 dodatków stażowych oraz zapewnienia możliwości awansów służbowych (zarówno w stopniu jak i w grupie zaszeregowania), a także zapewnienia środków na dodatki motywacyjne. Z przedstawionej w trakcie posiedzenia informacji wynika, iż jedynie w przypadku województwa łódzkiego nie dokonano uzgodnienia zasad rozdziału środków w pełnej wysokości zgodnie z ustaleniami, które zapadły na szczeblu centralnym. Zarząd Krajowy taką sytuację w województwie łódzkim uznał, jako niedopuszczalną i nieakceptowaną w związku z powyższym przekazał własne stanowisko w tej sprawie obecnemu na posiedzeniu kierownictwu KG PSP.

W czasie posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Obara przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli za 2016 rok. Zarząd Krajowy podjął uchwałę o udzieleniu absolutorium za 2016 rok i uchwalił plan przychodów i wydatków na rok 2017.

Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich krótko przedstawili również bieżącą sytuację współpracy ze stroną służbową na terenie swoich województw. Za nie do zaakceptowania uznano brak zaproszenia przedstawiciela struktur wojewódzkich związku na naradę roczną w województwie lubuskim.

W drugiej części posiedzenia z udziałem zaproszonych gości w osobach Z-cy Komendanta Głównego st. bryg. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz Pana Dariusza Kubel specjalisty w gabniecie KG PSP poruszono następujące tematy:

  • podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP. Pan st. bryg. Krzysztof Hejduk poinformował członków Zarządu Krajowego, że wzrost w wysokości 1,3% był już w budżecie od stycznia br. natomiast  reszta środków jest zapisana w rezerwie celowej, która niestety nie została jeszcze uruchomiona – jej uruchomienie nastąpi najprawdopodobniej w kwietniu br. w związku z powyższym zaangażowanie środków w stosunku do planów budżetowych poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSP za I kw. br. będzie przekraczało określone średnie płacowe. Wyjaśniono również, że w przypadku pracowników cywilnych PSP uzgodnioną na szczeblu centralnym obligatoryjną kwotę podwyżki w wysokości minimum 165 zł na każdy etat należy uwzględniać wraz z premiami regulaminowymi (jest to konieczne na różne zapisy regulaminów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zawierające wskaźniki procentowe od 5 do 50%).
  • zmiany legislacyjne w ustawie o PSP. Przedstawiciele Komendanta Głównego poinformowali, że nie są procedowane żadne zmiany legislacyjne w ustawie o PSP. Zmiany ustawowe przepisów dotyczących PSP są prowadzone natomiast z inicjatywy poselskiej w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i polegają na zmianie dystrybucji  10% odpisu ubezpieczeń od ognia. Do chwili obecnej dysponentem odpisu w wysokości 5% był Komendant Główny PSP, natomiast drugie 5% było przekazywane do jednostek OSP przez struktury Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W chwili obecnej procedowane zmiany polegają na tym, że dysponentem 10% będzie KG PSP i odpowiednio 5% trafi do jednostek OSP, a kolejne 5% do jednostek PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę efektywności wsparcia finansowego.
  • zmiana przepisów kwalifikacyjnych w PSP. Przedstawiciele KG PSP przekazali informacje, że w najbliższym czasie powstanie służbowo – związkowy zespół ds. zmian w przepisach kwalifikacyjnych. Zarząd Krajowy wyraził wolę udziału w pracach tego zespołu. Podniesiono również, że obecnie funkcjonujący system zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych winien być jak najszybciej gruntownie zmieniony, a jego funkcjonowanie w obecnym wydaniu stwarza pola do nadużyć. Zarzuty braku transparentności oraz nie analizowania potrzeb dotyczą przede wszystkim uzyskiwania kwalifikacji oficerskich w drodze kierowania na studia podyplomowe SPO i SPK. Przedstawiciele związku zawodowego zwrócili również uwagę na niedocenianie w przepisach kwalifikacyjnych i przepisach dotyczących stanowisk służbowych korpusu aspirantów i doświadczonych podoficerów.
  • wprowadzenie nowego umundurowania PSP. Pan st. bryg. Marek Jasiński poinformował, że w chwili obecnej trwają prace polegające na przejmowaniu praw autorskich do umundurowania prowadzonego w ramach środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W SGSP trwają prace nad przygotowaniem trójstronnej umowy pomiędzy MON – KG PSP – SGSP na podstawie, której prawa autorskie uzyskanych efektów projektu mają zostać przeniesione w najbliższym czasie na PSP. Następnie prowadzone będą prace legislacyjne, które mają dotyczyć wprowadzenia nowego umundurowania, ale wyłącznie w niewielkim zakresie – tj. zostanie wprowadzona wyłącznie bluza tzw. „lekkiego ubrania specjalnego”. Z uwagi na skomplikowany i długotrwały proces notyfikowania zmian legislacyjnych w przypadku ich szerszego zakresu zaplanowane jest, aby pozostałe zmiany w umundurowaniu wynikały jedynie ze zmienionego (zgodnie ze standardem przygotowywanym w KG PSP) opisu przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Marek Jasiński omówił prace w ramach zespołu ds. inwestycji kubaturowych w PSP. Omówiono również funkcjonowanie obecnego systemu doskonalenia zawodowego, które zostały ogólnie pozytywnie przyjęte przez środowisko pożarnicze szczególnie, że przewidziano roczny okres monitorowania i wdrażania ewentualnych korekt. Zwrócono również uwagę, iż do Zarządu Krajowego nie docierają sygnały mówiące o krytycznym odbiorze wytycznych jak to miało miejsce podczas wprowadzania poprzednich zasad doskonalenia zawodowego.
Przewodniczący ZK ZZS Florian
/ · / Krzysztof Oleksak